Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon

Diyabet Araştırmaları Merkezinin (DIMER) misyon ve vizyonu şu şekilde özetlenebilir.
a) Diyabet hastalığının tıbbi temellerinin (fizyopatolojisinin) daha iyi anlaşılması ve hastalık gelişiminin önlenmesine (prevansiyonuna) yönelik bilimsel çalışmalar yürütmek.
b) Ülkemizdeki diyabet tedavisinin standartlarının yükseltilmesi için Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları ve endokrinoloji uzmanlarının diyabet alanındaki yetkinliklerinin güncelleştirilmesi ve süregenleştirilmesi hususunda bilimsel toplantılar, kurslar düzenlemek.
c) Toplumun diyabet konusunda bilinçlenmesi için halka yönelik toplantılar düzenlemek, bilgilendirici broşürler ve kitapçıklar hazırlamak.
ç) Diyabetin tedavisi ve komplikasyonlarının önlenmesi için temel, klinik, moleküler ve genetik çalışma projeleri hazırlamak ve yürütmek.
d) Bireyselleştirilmiş yeni tedavi modaliteleri geliştirmek için bilimsel çalışmalar yapmak.
e)Diyabet yönetiminde yenilikçi yöntemler belirlenmesi ve diyabetik hastalarının yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlayacak tedaviler için temel ve klinik bilimler alanında çalışmalar yapmak.
DIMER Diyabet Araştırmaları Merkezinin faaliyet alanları ise şu şekilde özetlenebilir.
a) Diyabetin çok kompleks metabolik ve kardiyovasküler bir hastalık olmasından dolayı, multidisipliner bakış açısının güçlendirilmesi için diğer temel ve klinik birimlerle ulusal ve uluslararası alanda işbirliği sağlamak, ortak projeler hazırlamak, diyabetle ilgili klinik çalışmalar yürütmek, yürütülen çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda paylaşmak.
b) Diyabeti ilgilendiren temel ve klinik bilimler alanında çalışmalar yapacak bilim insanlarının yetişmeleri için uygun alt yapı hazırlamak.
c) Merkezin uluslararası alanda önde gelen bir mükemmeliyet merkezi olması için gerekli bilimsel, teknik ve işgücü olanağının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.
ç) Diyabet alanında hizmet veren sağlık bireylerinin (hemşire, doktor ve benzeri) diyabetle ilgili bilgi ve tecrübelerinin standardizasyonu, güncellenmesi ve devamlılığının sağlanması için kurslar, paneller, sempozyumlar düzenlemek.